MENU

MENU

Zostań naszym Partnerem w prowadzeniu szkoleń


Biznes tworzą ludzie.
Wieloletnie doświadczenia doprowadziły Nas do punktu, w którym jednoznacznie stwierdziliśmy, że tylko współpracując z innymi możemy osiągnąć znacznie więcej.

.

W zespole ,,Ogólnopolskie szkolenia dla Kandydatów na Instruktorów i Wykładowców” dbamy o to, by naszym przyszłym instruktorom już w trakcie edukacji umożliwić kontakt z potencjalnymi pracodawcami i środowiskiem szkoleniowym, a także ułatwić im zdobywanie pierwszych zawodowych doświadczeń. Dlatego stworzyliśmy program partnerski, do którego już teraz należy wiele wiodących Ośrodków szkolenia kierowców w Polsce. Ty też możesz do nich dołączyć i korzystać z możliwości, jakie gwarantuje Ci tego rodzaju współpraca z naszym zespołem. Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy z Naszym zespołem, poszerz swoją ofertę o szkolenia / kursy online, szkol i zarabiaj z Nami.

.

.
Jeśli jesteś zainteresowany/na współpracą prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zawarte w nim dane będą podstawą nawiązania kontaktu ze strony przedstawiciela naszego zespołu. Wkrótce skontaktuje się on z Państwem w celu ustalenia szczegółów.
.
Jestem zainteresowany/na i zgłaszam swoje uczestnictwo – Zgłoszenie uczestnictwa w programie Partnerskim
.

OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW 

KURSY ONLINE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY KAT. A, B, C, CE, D


Zajęcia teoretyczne – wykonuje Nasz zespół

Zajęcia praktyczne „Praktyka instruktorska” – wykonuje nasz Partner (i za to jesteś wynagradzany finansowo)

Egzamin wewnętrzny – wykonuje Nasz zespół

.
Szczegółowy opis szkolenia dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy online i warunki rozpoczęcia kursu   szczegóły

Ceny szkoleń


kategoria A  / 3800 PLN
.
kategoria B  / 3800 PLN
.
kategoria C, CE, D / 2200 PLN
.
Uwaga!
Opłata zawiera zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ) i egzamin wewnętrzny

Najbliższe szkolenia


kategoria A  22-03-2021 / 18:00
kategoria A  13-04-2021 / 16:30
.
kategoria B  22-03-2021 / 18:00
kategoria B  13-04-2021 /  16:30
.
kategoria C, CE, D  18-04-2021 / 10:00
kategoria C, CE, D  09-05-2021 / 10:00

Harmonogramy szkoleń


Harmonogram kat. A teoria i praktyka  harmonogram
.

Harmonogram kat. B teoria i praktyka   harmonogram

Warunki współpracy


 1. Zapoznanie się z regulaminem przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu „Praktyka instruktorska” na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów i instruktorów nauki jazdy

 

 1. Zapoznanie się i podpisanie umowy o współpracy z Organizatorem: https://www.kobra.szczecin.pl/wspolpraca-z-osrodkami-osk/

 

 1. Zapoznanie się z opisem szkoleń: https://www.kobra.szczecin.pl/szkolenia-zawodowe/kursy-i-warsztaty-instruktorskie/kursy-podstawowe-dla-kandydatow-na-instruktorow-nauki-jazdy-online/

 

 1. Zapoznanie się z Warunkami uczestnictwa (kursanta/kandydata) w kursie online: informacja znajduje się w zakładce ,,Wypełniłem(am) zgłoszenie, co dalej?”  : https://www.kobra.szczecin.pl/szkolenia-zawodowe/kursy-i-warsztaty-instruktorskie/kursy-podstawowe-dla-kandydatow-na-instruktorow-nauki-jazdy-online/

Regulamin przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu „Praktyka instruktorska”

Regulamin przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu „Praktyka instruktorska" na kursie dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy


 • § 1
 1. „Praktyka instruktorska” jest realizowana w Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański w Szczecinie, (zwanym dalej „Organizatorem”) oraz w Ośrodku Szkolenia Kierowców, (zwanym dalej „OSK/partner”), wskazanym przez Organizatora w następujących blokach tematycznych, (zwanych dalej „Modułami”):
  • 1.1 Pokaz przeprowadzania szkoleń.
  • 1.2 Obserwacja przeprowadzanych szkoleń.
  • 1.3 Symulacja przeprowadzenia szkolenia.
  • 1.4 Prezentacja wybranych zajęć teoretycznych.
  • 1.5 Osobiste przeprowadzanie szkoleń.
 2. W zakresie przedmiotu „Praktyka instruktorska” są ujęte tematy, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt. 8 Rozporządzenia MIiB w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, (zwanym dalej ,, Rozporządzeniem”).
 3. Wszystkie Moduły prowadzi instruktor nauki jazdy zatrudniony w OSK/partner, zwany dalej „Wykładowcą prowadzącym”, który posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w szkoleniu w zakresie kategorii objętej szkoleniem, na podstawie harmonogramu, którego kopię przesyła do Organizatora.
 4. Wyboru instruktora, o którym mowa w ust. 3, dokonuje Organizator, na podstawie podpisanej umowy o współpracy przez Ośrodki Szkolenia Kierowców (OSK/partner).
 5. Przedmiot „Praktyka instruktorska” może rozpocząć się po zakończeniu zajęć z przedmiotów określonych w poz. 1-6 tabeli nr 1 Rozporządzenia.
 6. Przeprowadzenie Modułów, o których mowa w § 1, jest poprzedzone realizacją przez Wykładowcę prowadzącego 4 godzin zajęć, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt. 8 lit. a Rozporządzenia.
 7. Warunkiem zakończenia Modułów, o których mowa w § 1, jest realizacja przez Wykładowcę prowadzącego 1 godziny zajęć, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt. 8 lit. i Rozporządzenia.
 8. Wykładowca prowadzący dokumentuje przeprowadzenie zajęć, o których mowa w § 1 ust. 6 -7 w karcie przeprowadzonych zajęć.
 9. Organizator przed rozpoczęciem przedmiotu „Praktyka instruktorska” wydaje Kandydatowi kartę przeprowadzonych zajęć, o której mowa w § 22 pkt. Rozporządzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu prowadzonych zajęć osobiście lub przez upoważnioną osobę.
 • § 2

Moduł pierwszy: Pokaz przeprowadzania szkoleń
.

 1. Zajęcia prowadzi wykładowca i odbywają się wg określonych poniżej zasad, w ramach danej kategorii szkolenia o jaką ubiega się Kandydat:
  • 1.1 przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców – z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy, na które jest prowadzone szkolenie.
  • 1.2 przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem – pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1.2, prowadzone są z taką ilością Kandydatów, jaka wynika z ilości miejsc w pojeździe. Maksymalne ilości osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w pokazie, określa Wykładowca prowadzący.
 • § 3

Moduł drugi: Obserwacja przeprowadzanych szkoleń
.

 1. Kandydat bierze udział w charakterze obserwatora:
  • 1.1 w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w OSK/partner przez Wykładowcę prowadzącego;
  • 1.2 w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim oraz na placu manewrowym przez Wykładowcę prowadzącego, w liczbie godzin dla kat. A – 10 godzin, kat. B – 30 godzin, kat. C – 30 godzin, kat. CE – 15 godzin, kat. D – 25 godzin.
 • § 4

Moduł trzeci: Symulacja przeprowadzania szkolenia
.

 1. Moduł trzeci przeprowadzany jest pod nadzorem Wykładowcy prowadzącego przez parę Uczestników, którzy występują w charakterze osób prowadzących szkolenie i osób szkolonych, wg zasad stosowanych podczas szkolenia kandydatów na kierowców danej kategorii (o uprawnienia do szkolenia której, ubiega się dany kandydat).
 2. Moduł trzeci realizowany jest wyłącznie w ruchu drogowym i obejmuje co najmniej 4 godziny zajęć praktycznych.
 3. O temacie szkolenia, jaki przeprowadzić ma Kandydat Modułu trzeciego, decyduje Wykładowca prowadzący.
 • § 5

Moduł czwarty: Prezentacja wybranych zajęć teoretycznych.
.

 1. Moduł czwarty przeprowadzany jest indywidualnie przez każdego Kandydata.
 2. Kandydat przeprowadza co najmniej 5 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców.
 3. O tematach zajęć teoretycznych, jakie przeprowadzić ma kandydat na instruktora podczas realizacji modułu czwartego, decyduje Wykładowca prowadzący.
 4. Czas każdej prezentacji wynosi 45 minut. .
 • § 6

Moduł piąty: Osobiste przeprowadzanie szkoleń
.

 1. Moduł piąty przeprowadzany jest przez Kandydata, który pod opieką Wykładowcy prowadzącego przeprowadza szkolenie dla kandydatów na kierowców na placu manewrowym OSK/partnera.
 2. Kandydat jest obowiązany do przeprowadzenia co najmniej 10 zajęć praktycznych.
 3. O tematach zajęć praktycznych, jakie przeprowadzić ma Kandydat decyduje Wykładowca prowadzący.
 4. W odniesieniu do osobistego prowadzenia szkolenia, Kandydat nie może prowadzić więcej niż 5 godzin instruktażu dziennie.
 5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez Kandydata pozytywnej decyzji Wykładowcy prowadzącego, w zakresie realizacji Modułów wyrażonej na piśmie i przekazanej Koordynatorowi kursu.
 6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez Kandydata pozytywnej decyzji Koordynatora kursu, w zakresie poprawności prowadzenia dziennika praktyk.
 • § 7

Obieg dokumentów i wynagrodzenie
.

 1. OSK/partner niezwłocznie po zakończeniu zajęć w ramach przedmiotu „ Praktyka instruktorska” zobowiązany jest do przesłania skanów poprawnie wypełnionych kart przeprowadzonych zajęć na adres e-mail Organizatora.
 2. OSK/partner niezwłocznie po zakończeniu zajęć w ramach przedmiotu „ Praktyka instruktorska” zobowiązany jest do przesłania oryginałów wypełnionych kart przeprowadzonych zajęć na adres Organizatora.
 3. Wynagrodzenie finansowe dla OSK/partnera za wykonanie w całości zlecenia postanowień: §2, §3, §4, §5 i §6  / 400 PLN (dotyczy kat. A, B).
 4. Wynagrodzenie finansowe dla OSK/partnera za wykonanie w części zlecenia postanowień: §2 p. 1.2, §3 p. 1.2, §4, i §6 / 150 PLN (dotyczy kat. A, B).
   1. Wynagrodzenie finansowe dla OSK/partnera za wykonanie w całości zlecenia postanowień: §2, §3, §4 i §6  / 350 PLN (dotyczy kat. C, CE, D).
   2. Wynagrodzenie finansowe dla OSK/partnera za wykonanie w części zlecenia postanowień: §2 p. 1.2, §3 p. 1.2, §4, i §6 / 150 PLN (dotyczy kat. C, CE, D).